top of page

เงื่อนไขการใช้บริการ – Wix

บริษัท โอพีเอ็น ทีเอช จำกัด (โอเพ่น/เรา) ในฐานะผู้แทนจำหน่ายการให้บริการของ Wix.com (Wix) [การให้บริการของ Wix ได้แก่ การให้บริการการสร้าง/ใช้ เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่นสำเร็จรูปสำหรับการรองรับการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์ (E-commerce Platform), จดหมายข่าว, แกลเลอรี่, มีเดียเพลเยอร์, แอปพลิเคชั่นสำหรับมือถือ และแอปพลิเคชั่นทั้งออนไลน์และสำหรับมือถือ เครื่องมือ ฯลฯ] ประสงค์ที่จะนำเสนอการให้บริการดังกล่าวแก่ ลูกค้าในราคาพิเศษ โดยรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ Wix กำหนด และหากลูกค้าประสงค์ที่จะซื้อการให้บริการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ ของโอเพ่น ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการใช้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) ของบริษัท โอมิเซะ จำกัด (โอเพ่นเพย์เมนต์) เพิ่มเติมด้วย โดยรายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการระบบชำระเงินออนไลน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามที่โอเพ่นเพย์เมนต์กำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันลูกค้า/ผู้ใช้บริการตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันพึงต้องปฏิบัติ ตาม โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา การสมัครหรือการใช้บริการโดยลูกค้าจะถือว่าลูกค้ายอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว โดยลูกค้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกประการ

โอเพ่นสงวนสิทธิในการแก้ไข และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ, นโยบาย หรือคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การแก้ไข และ/หรือการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อโอเพ่นได้มีการประกาศเรื่องการแก้ไขและ/หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าการที่ลูกค้าหยุดการใช้บริการเป็นการไม่ยอมรับในการแก้ไข และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวด้วย

1. คำจำกัดความ

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ เว้นแต่มีการกำหนดเป็นอย่างอื่น

กฎหมายที่ใช้บังคับ หมายถึง กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายจารีตประเพณี) กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑ์ ประมวลกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ มติ กฎ กฤษฎีกา คำสั่ง พระราชกฤษฎีกา หรือคำขอที่เป็นทางการ แนวปฏิบัติ และการตีความอย่างเป็นทางการของกฎหมายใด ๆ โดย หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นความลับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.

บัญชีผู้ใช้ หมายถึง บัญชีบริการของลูกค้าที่ลูกค้าลงทะเบียนและสร้างบนเว็บไซต์

บริการของบุคคลที่สาม หมายถึง ข้อมูล เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่อ้างอิงถึง เข้าถึงได้ผ่าน หรือจัดให้โดยเชื่อมโยงกับ เว็บไซต์ รวมถึงบริการจากบุคคลที่สามตามคำแนะนำหรือให้บริการโดยโอเพ่น เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ทั้งนี้ โอเพ่นจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับข้อผูกมัด ความเสียหาย และ/หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บโดยโอเพ่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของโอเพ่น อยู่ที่ https://wix.opn.ooo รวมถึงหน้าเว็บไซต์, เว็บแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ และระบบการควบคุม บัญชีผู้ใช้

โอเพ่นเพย์เมนต์ หมายถึง บริษัท โอมิเซะ จำกัด

โอเพ่น หมายถึง บริษัท โอพีเอ็น ทีเอช จำกัด

ระบบการชำระเงินออนไลน์ (Payment gateway) หมายถึง การให้บริการระบบการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการของบุคคลที่สามที่ให้บริการโดยโอเพ่นเพย์เมนต์

Wix หมายถึง Wix.com Ltd.

2. การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้

ลูกค้าประสงค์ที่จะ (i) ใช้บริการการสร้าง/ใช้ เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่นสำเร็จรูปสำหรับการรองรับการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์ (E-commerce Platform), จดหมายข่าว, แกลเลอรี่, มีเดียเพลเยอร์, แอปพลิเคชั่นสำหรับมือถือ และแอปพลิเคชั่นทั้งออนไลน์และสำหรับมือถือ เครื่องมือ ฯลฯ ของ Wix และ/หรือ (ii) ใช้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ของโอเพ่นเพย์เมนต์ ที่นำเสนอโดยโอเพ่นทั้งหมด ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า
“บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม” ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีผู้ใช้กับโอเพ่นทางเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ และเมื่อลูกค้า ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ทางเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม

 • ลูกค้าลงทะเบียนและเปิดบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้น

 • ลูกค้าจะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

 • ลูกค้าจะรักษาชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่านของลูกค้า (password) ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยหรืออนุญาตให้บุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้องให้เข้าถึง บัญชีของลูกค้า

 • ลูกค้าจะแจ้งให้โอเพ่นทราบทันทีเมื่อมีการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ลูกค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทนโดยชอบทางกฎหมายก่อนที่จะลงทะเบียนการใช้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม

 • ในการลงทะเบียนการใช้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม ลูกค้ารับประกันและรับรองว่าลูกค้าจะไม่ดำเนินการด้วยเจตนาฉ้อฉลหรือโดยไม่สุจริต ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อโอเพ่น หรือ บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 • ลูกค้าจะรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และ บริการแพลตฟอร์มทั้งหมดที่สั่งซื้อ เข้าถึง หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า และโอเพ่นจะไม่รับผิดชอบและรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่รักษาความ ปลอดภัยดังกล่าว

 • ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า โอเพ่นอาจใช้อีเมลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ หรือ ที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเป็นช่องทางหลักในการ ติดต่อสื่อสาร ในการนี้ ลูกค้าจะต้องตรวจสอบอีเมลที่ระบุในบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอีเมลหลักที่ปรากฏในบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวสามารถส่งและ รับข้อความ

นอกเหนือจากข้างต้น ลูกค้าจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานของ Wix และ โอเพ่นเพย์เมนต์เพิ่มเติม เพื่อให้การใช้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจ พรีเมี่ยมสมบูรณ์ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะผูกพัน ยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wix และ โอเพ่นเพย์เมนต์ และที่จะมีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการทั้งสองราย

3. การใช้บริการ
 • โอเพ่นไม่อนุญาตให้นำเข้า และ/หรือส่งออกซึ่งข้อมูลใดๆ และ หรือเอกสารใดๆ เข้ามาในเว็บไซต์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่

 • ลูกค้าจะไม่พยายาม หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 • โอเพ่นไม่อนุญาตให้ลูกค้าโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่น โดยเด็ดขาด

 • ในการใช้บริการบางประเภท ลูกค้าอาจต้องตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการนั้น ๆ

 • การใดๆ ที่โอเพ่นได้กระทำไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือตามข้อมูล หรือตามคำร้องขอที่ลูกค้าได้แจ้งต่อโอเพ่นหรือตัวแทนให้มีผลผูกพันลูกค้า ทุกประการ

 • ลูกค้าจะไม่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการ กฎหมาย ศีลธรรมหรือข้อบังคับอื่น ๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือกฎระเบียบต่างๆ

4. ค่าบริการและการชำระค่าบริการ
 • อัตราค่าบริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม จะเป็นไปตามที่ระบุในเว็บไซต์ (“ค่าบริการแพลตฟอร์ม”) ทั้งนี้ ค่าบริการแพลตฟอร์มจะไม่รวมถึง ค่าบริการ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สาม เช่น ค่าบริการระบบการชำระเงินออนไลน์

 • ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าบริการแพลตฟอร์ม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม (หากมี) และ/หรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สาม เช่น ค่าบริการระบบการชำระเงินออนไลน์ โดยจะชำระตามเงื่อนไขที่โอเพ่น และ/หรือ ผู้ให้บริการรายอื่น (หากมี) กำหนด เพื่อขจัดข้อสงสัย ลูกค้าจะชำระค่าบริการแพลตฟอร์มให้แก่ โอเพ่น และลูกค้าจะชำระค่าบริการระบบการชำระเงิน ออนไลน์ให้แก่โอเพ่นเพย์เมนต์โดยตรง

 • ค่าบริการแพลตฟอร์ม และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ยังไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมราชการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และ ภาษีอื่นๆ ซึ่งลูกค้าจะรับผิดชอบในการชำระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทั้งหมด

 • โอเพ่นสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการแพลตฟอร์มได้ทุกเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงค่าบริการแพลตฟอร์มจะมีผลใช้บังคับเมื่อครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่โอเพ่นประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าบริการแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหา ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ เครื่องหมายการค้า วิดีโอ ปุ่มไอคอน รูปภาพ การออกแบบหน้าจอ หรือส่วนต่อประสานกับลูกค้า และข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ลูกค้าได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “เนื้อหา” เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของโอเพ่น และลูกค้าจะไม่ทำซ้ำ สำเนา เผยแพร่ หรือ ลอกเลียนแบบเนื้อหา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากโอเพ่น

6. การรักษาความลับ
 • ข้อมูลที่เป็นความลับ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่สัญญาฝ่ายนั้นและไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และได้มีการเปิดเผยต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (“ผู้รับข้อมูล”) ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง กระบวนการทางเทคนิคและสูตร ซอฟต์แวร์ รายชื่อลูกค้า รายชื่อลูกค้าที่คาดหวัง ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้าที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การขาย ต้นทุน รายการราคา และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ที่ไม่ได้เผยแพร่ แผนธุรกิจและ กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์อื่นใด ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นความลับหรือไม่ก็ตาม หรือทำในรูปแบบปากเปล่าหรือลายลักษณ์อักษร ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า“ข้อมูลที่เป็นความลับ” ข้อมูลที่เป็นความลับของโอเพ่น จะรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโอเพ่น หรือเกี่ยวกับการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไป

 • ข้อมูลที่เป็นความลับ จะไม่รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ หรือเป็นที่รู้จัก และ/หรืออยู่ในความครอบครองของผู้รับข้อมูล ณ เวลาที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 2. ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดยผู้รับข้อมูล
  โดยปราศจากการใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ที่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และ

 3. ข้อมูลซึ่งผู้รับข้อมูลได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมายจากบุคคลที่สามโดยไม่ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 • ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผย ส่ง หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตโดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 • ผู้รับข้อมูลจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้รับข้อมูลตกลงและรับทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยผู้เปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขการใช้บริการ ไม่ถือเป็นการโอน หรือมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว เว้นแต่ผู้เปิดเผยข้อมูลจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

 • ผู้รับข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่พนักงาน ที่ปรึกษา และผู้รับเหมาที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเบื้องต้น หรือบุคคลใดก็ตาม (ตัวแทนผู้รับข้อมูล) ที่ได้มีการตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

 • ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูล และ/หรือ ตัวแทนผู้รับข้อมูล ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่เทียบเท่ากับการดำเนินการที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เพื่อป้องกันการทำซ้ำ การเปิดเผย หรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ของผู้เปิดเผยข้อมูล

 • ผู้รับข้อมูลอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ผู้รับข้อมูลจะต้องแจ้งผู้เปิดเผยข้อมูลทราบโดยทันที (ตราบเท่าที่ไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย) เพื่อให้ผู้เปิดเผยข้อมูลมีโอกาสเพียงพอในการปกป้อง จำกัด หรือป้องกันการเปิดเผยดังกล่าว

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ข้อ 6. นี้ จะมีผลบังคับใช้ตลอดไปแม้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้สิ้นสุดลงและตราบเท่าที่ข้อมูลที่เป็นความลับยังคง เป็นความลับต่อไป

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับการให้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม เช่น ข้อมูลที่ลูกค้าลงทะเบียนและเปิดบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้า และ/หรือข้อมูลอื่นใดของลูกค้า จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัว

8. การต่ออายุและการเลิกสัญญา
 • ลูกค้าสามารถต่ออายุการใช้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม ได้โดยลูกค้าจะดำเนินการต่ออายุผ่านเว็บไซด์ตามขั้นที่โอเพ่นกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wix และ/หรือ โอเพ่นเพย์เมนต์ สำหรับเรื่องการต่ออายุการบริการเพิ่มเติมด้วย

 • หากลูกค้าประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยมก่อนครบกำหนด ลูกค้าจะแจ้งการยกเลิกดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ให้โอเพ่น ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ โอเพ่นสงวนสิทธิในการ คืนเงินค่าบริการในทุกกรณี

 • หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wix และ/หรือ โอเพ่นเพย์เมนต์ และ/หรือไม่ชำระค่าบริการแพลตฟอร์ม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจ พรีเมี่ยม (หากมี) และ/หรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สามภายในระยะเวลาที่กำหนด โอเพ่น และ/หรือ Wix และ/หรือ โอเพ่นเพย์เม้นต์มีสิทธิที่จะระงับการให้บริการ/บัญชีผู้ใช้ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ/บัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าทั้งหมด และ/หรือบางส่วนได้

 • การยกเลิกการใช้บริการ และ/หรือ การสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่กระทบต่อสิทธิหรือภาระผูกพันของลูกค้าและโอเพ่นที่มีอยู่ก่อนหน้า ที่ที่การให้บริการสิ้นสุดลง

9. การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด
 • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน และป้องกันไม่ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบต่อความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าทนายความ ค่าขึ้นศาล ค่าปรับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อตกลงนี้จะไม่เป็นการตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายตามบทบัญญัติอื่นในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

 • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยทางอ้อม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ และ/หรือการสูญเสียผลกำไร อันเนื่องมาจากการใช้บริการตาม เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

 • ลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า การใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของลูกค้า และการบริการนี้ จะเป็นการ ให้บริการ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" (as is) และ “ตามที่มีอยู่” (as available) กล่าวคือ โอเพ่น มิได้รับรองหรือรับประกันต่อลูกค้าว่า (i) การใช้บริการ ของลูกค้าจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (ii) การใช้บริการของลูกค้าจะไม่มีการขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) ข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการใช้บริการนี้จะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ (iv) ข้อบกพร่องในการทำงานหรือฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไข

10. บริการของบุคคลที่สาม
 • ในบางกรณี โอเพ่นอาจแนะนำลูกค้า หรือดำเนินการให้ลูกค้าสามารถใช้และ/หรือเข้าถึงบริการของบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งการให้บริการของบุคคลที่สาม ได้แก่ การให้บริการซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ ลิงก์เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทอื่นๆ เป็นต้น ในการนี้ ลูกค้าจะเข้าทำสัญญากับผู้ให้บริการดังกล่าวโดยตรง และลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ผู้ให้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ดี เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันลูกค้าอยู่

 • ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าโอเพ่นไม่มีอำนาจในการกำกับและควบคุมผู้ให้บริการข้างต้น ดังนั้น ลูกค้าจะรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของ ผู้ให้บริการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียง ทั้งนี้ โอเพ่นสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าทางตรงทางหรือทางอ้อมอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของ ผู้ให้บริการดังกล่าว

 • โอเพ่นมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของบุคคลที่สามของลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวนี้ โอเพ่นสงวนสิทธิในความรับผิดใดๆ ไม่ว่าทางตรงทางหรือทางอ้อมอันเกี่ยวเนื่องกับการระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว

 • กรณีที่ลูกค้าติดตั้งหรือเปิดใช้บริการของบุคคลที่สาม เพื่อใช้งานร่วมกับบริการแพลตฟอร์ม-แพ็คเกจพรีเมี่ยม จะถือว่าลูกค้าอนุญาตให้โอเพ่นสามารถ อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามข้าถึงข้อมูลของลูกค้า และดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามกำหนด เพื่อการทำงานร่วมกัน ซึ่งรวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการสื่อสารระหว่างกัน ในการนี้ ให้ถือว่าการกระทำทั้งหมดเป็นการกระทำระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โอเพ่น สงวนสิทธิในความรับผิดใดๆ ไม่ว่าทางตรงทางหรือทางอ้อม สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไข แลกเปลี่ยน หรือลบข้อมูลใดๆ โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 • ลูกค้าตกลงรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน และป้องกันไม่ให้โอเพ่น บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าทนายความ ค่าขึ้นศาล ค่าปรับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการใช้ บริการของบุคคลที่สาม หรือความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

11. อื่นๆ
 • เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

 • หากข้อกำหนด ข้อตกลง สัญญา หรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ เป็นโมฆะหรือโมฆียะ ให้ข้อตกลงส่วนที่เหลือยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

bottom of page